Kierunki kształcenia

 

TECHNIKUM

Zawód

technik hotelarsta

technik informatyk

technik żywienia i usług gastronomicznych

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA/SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Oddziały wielozawodowe - zawody

 

lakiernik  

kucharz

sprzedawca

cukiernik

elektromechanik pojazdów samochodowych

elektryk

fryzjer

mechanik pojazdów samochodowych

piekarz

stolarz

i inne...

 

SZKOŁA ZAWODOWA/SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

Jest to szkoła kształcąca uczniów w wybranym przez nich zawodzie zakwalifikowanym do szkolnictwa zawodowego. 

Zajęcia praktyczne odbywają się w wybranym przez ucznia zakładzie na podstawie umowy pomiędzy pracodawcą a uczniem (pracownik młodociany). Umowę tą uczeń ma obowiązek dostarczyć do szkoły wraz z oryginałem świadectwa ukończenia gimnazjum.

Raz w roku szkolnym przez okres 4 tygodni uczniowie uczą się na kursie wyłącznie przedmiotów zawodowych.